2015-11-03 18:00:23
Τεχνικός Ασφαλείας - Ιατρός Εργασίας Α.Π. 509/11-6-2013
Τεχνικός Ασφαλείας
Ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.
Ιατρός Εργασίας
Επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

Εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) ή/και Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.), και στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν δύναται να αναλάβει ο ίδιος της υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) στην επιχείρησή του, τότε πρέπει ο εργοδότης να συμβληθεί με εξωτερικούς συνεργάτες ή εργαζόμενο του, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα άσκησης καθηκόντων Τ.Α. ή/και Ι.Ε.

Συμπλήρωση πεδίων

Εξωτερικοί Συνεργάτες.
Στα πεδία «Αριθμ. πρωτ. & ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών (Τ.Α. & Ι.Ε.)», συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλεια ή/και Ιατρού Εργασίας, που έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Εργοδότης
1. Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της δήλωσης ηλεκτρονικά των απαραίτητων πληροφοριών, χωρίς την προσκόμιση στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης άλλου εγγράφου ή στοιχείου, εκτός βέβαια αν από την Επιθεώρηση Εργασίας ζητηθεί.
2. Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος και συγκεκριμένα στα πεδία «αριθμός πρωτοκόλλου» και «ωράριο», (ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει ο εργοδότης σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ), συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι ενδείξεις:
i. Για εργοδότη που δεν απαιτείται επιμόρφωση Εργοδότης//δεν απαιτείται επιμόρφωση αριθμ. πτυχίου/ημερομηνία:"xxx/xxxxxxxx", ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος: "Y", Σχολή - Τμήμα: "A-Β" ii. Για εργοδότη που έχει εκπαιδευθεί Εργοδότης // αύξων αριθμός βεβαίωσης επιμόρφωσης: "xx/xxxxxxxx", αριθμός και ημερομηνία εγκριτικής απόφασης Υπουργείου: "xx/xx-xx-xxxx ονομασία φορέα επιμόρφωσης:"B" iii. Για εργοδότη που δεν έχει εκπαιδευθεί αλλά έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε φορέα επιμόρφωσης Εργοδότης // αριθμός πρωτ. και ημερομηνία αίτησης:"xx/xx-xx-xxxx" σε φορέα επιμόρφωσης Εργοδότης // αριθμός πρωτ. και ημερομηνία αίτησης:"xx/xx-xx-xxxx" σε φορέα επιμόρφωσης Σημείωση: Η συγκεκριμένη περίπτωση (iii) θα ισχύσει για το 4μηνο που ακολουθεί μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου (στο οποίο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση του). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Περιπτώσεις, υπό προϋποθέσεις, στις οποίες ο εργοδότης δύναται να εκτελεί καθήκοντα πεδίο «αριθμός πρωτοκόλλου» πεδίο «ωράριο» i. Για εργοδότη που δεν απαιτείται επιμόρφωση ΕΡΓ // ΔΑΕ αριθμ. πτυχίου:πχ 97/1125/10-07-2001, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων - Μηχανικών ii. Για εργοδότη που έχει εκπαιδευθεί ΕΡΓ // α/α βεβαίωσης:18/20-04-2011, Εγκριτική απόφαση Υπουργείου ΥΕΚΑΠ:12968/128/10-3-2011 ΚΕΚ…. ή Επιμελητήριο ….. iii. Για εργοδότη που δεν έχει εκπαιδευθεί αλλά έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε φορέα επιμόρφωσης ΕΡΓ // αριθμός πρωτ. και ημερομηνία αίτησης σε φορέα επιμόρφωσης:10142/254/19-03-2012 ΚΕΚ…. ή Επιμελητήριο ….. Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες του εργοδότη για την προστασία των εργαζομένων παραμένουν στο ακέραιο, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ − ΑΔΑ: ΒΕΖΦΛ-20Υ 6 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ΚΝΥΑΕ (ν. 3850/2010). Στο πλαίσιο αυτό ο εργοδότης πρέπει να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων λαμβάνοντας όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα.
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ