2015-12-01 18:48:42
Πρόωρη Καταγγελία Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.
Αν υπογραφεί σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας και στην σχετική σύμβαση υπάρχει παραπομπή και αναφέρει ότι σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου τότε αν η σύμβαση αυτή λυθεί μετά από (5)πέντε μήνες δεν οφείλεται αποζημίωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα έννοια της σύμβασης εργασίας είναι όταν ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να παρέχει για ορισμένο χρόνο ή αόριστο χρόνο την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό.
Σύμβαση εργασίας υπάρχει και όταν ο μισθός υπολογίζεται κατά μονάδα της παρεχόμενης εργασίας ή κατ΄ αποκοπήν αρκεί ο εργαζόμενος να προσλαμβάνεται ή να απασχολείται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Άρθρο 669 του Αστικού Κώδικα.-Λήξη της σύμβασης. Η σύμβαση εργασίας παύει αυτοδικαίως όταν λήξει ο χρόνος για την οποία συνομολογήθηκε.

Σύμβαση ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν η διάρκεια της είτε προσδιορίζεται ρητά από τα συμβαλλόμενα μέρη, είτε από το είδος, είτε από το σκοπό της εργασίας. (άρθρο 9 παρ.3 του Ν.3198/1955).

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.3986/2011 Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία:

Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.

1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος αποζημίωσης.

3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Και σύμφωνα με το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα. Καταγγελία για σοβαρό λόγο. Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία.

Αν σπουδαίος λόγος για τον οποίο έγινε η καταγγελία συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης εκείνος που την αθέτησε έχει την υποχρέωση σε αποζημίωση. (Άρθρο 674 του Αστικού Κώδικα)

Αν π.χ. υπογραφθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας (10) δέκα μηνών και στην σχετική σύμβαση υπάρχει παραπομπή και αναφέρει ότι σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου τότε αν η σύμβαση αυτή λυθεί μετά από (5)πέντε μήνες δεν οφείλεται αποζημίωση διότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο όρος αυτός στην σύμβαση τότε αν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει τις αποδοχές των υπόλοιπων μηνών μέχρι τη λήξη της συμβάσεως.
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ