2015-12-01 19:01:34
Τεχνικά Εργα. Τήρηση Αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Με την απόφαση αυτή επιχειρείται μέσω της απλοποίησης διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα η μείωση του διοικητικού βάρους με παράλληλη μείωση του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας χωρίς από τις επερχόμενες μεταβολές να μειώνεται το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

Με την απόφαση καθιερώνονται κάποιες αλλαγές που αφορούν τον τρόπο τήρησης για:

■ Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
■ Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας - ιατρού εργασίας
■ Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και τον ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας)
■ Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση
■ Τη βεβαίωση ικριωμάτων
■ Τον έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας-ιατρού εργασίας.

2. Σύντομο ιστορικό

2.1. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Το ΗΜΑ καθιερώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1396/1983 και σχετικές λεπτομέρειες περιελήφθησαν στην υ.α. με αριθμ.130646/1984 «Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (154Β')».

Ο βασικός στόχος καθιέρωσης του ΗΜΑ, και μάλιστα μετά από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ήταν να υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο να περιέχονται οι υποδείξεις και παρατηρήσεις κυρίως του επιβλέποντα μηχανικού προς τους παράγοντες του έργου (εργολάβους, κύριο του έργου), τα μέτρα που προτείνονται να ληφθούν κλπ. Παράλληλα στο βιβλίο σημειώνονται και κάποιοι έλεγχοι και δοκιμές. Με τον τρόπο αυτό σε συνδυασμό με την εκ των προτέρων θεώρηση του βιβλίου θεωρήθηκε ότι το συγκεκριμένο έντυπο αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αποδεικτικό στοιχείο-εικόνα για όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του έργου όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επιπρόσθετα αναφερόταν η δυνατότητα απόκτησης αντιγράφων με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας.

Συγκεκριμένα:

Ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί ο κύριος του έργου υποχρεούται να προμηθευθεί το ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας, το οποίο και φυλάσσεται στον τόπο του έργου και είναι στη διάθεση κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον.

Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας θεωρείται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

Υποχρέωση για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας έχουν:

α) Ο επιβλέπων το έργο για ό,τι αφορά τις υποδείξεις, που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με το νόμο, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους.

β) Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που ορίζονται από τη νομοθεσία, για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών αυτών (π.χ. πρανή ορυγμάτων-άρθρο 13 του π.δ. 1073/1981, ανυψωτικά μηχανήματα-άρθρο 67 του π.δ. 1073/1981 κλπ.).

Παράλληλα το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο (Επιθεωρητής Εργασίας κλπ.) δύναται να αναγράφει στο ΗΜΑ τις υποδείξεις του.

Καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, από τον εργολάβο ή υπεργολάβο ολοκλήρου του έργου ή όταν αυτοί δεν υπάρχουν από τον κύριο του έργου, αντίγραφα από το ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας. Το γνήσιο των αντιγράφων βεβαιούται από την αρμόδια Επιθεώρησης Εργασίας, που έχει θεωρήσει το ΗΜΑ.

2.2. Βιβλίο γραπτών υποδείξεων

Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας - ιατρού εργασίας καθιερώθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 6 του ν.1568/1985.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διαθέτει τέτοιο βιβλίο. Το βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

Ο βασικός στόχος της καθιέρωσης του βιβλίου γραπτών υποδείξεων ήταν να υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο να περιέχονται οι υποδείξεις ΤΑ + ΙΕ προς τον «εργοδότη» (εργολάβους κλπ.) με υποχρέωση άμεσης ενημέρωσής τους και μάλιστα ενυπογράφως. Με τον τρόπο αυτό σε συνδυασμό με την εκ των προτέρων θεώρηση και σελιδομέτρηση του βιβλίου θεωρήθηκε ότι το συγκεκριμένο έντυπο αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αποδεικτικό στοιχείο-εικόνα για όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του έργου όσον αφορά τις γραπτές υποδείξεις ΤΑ + ΙΕ.

2.3. Τήρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ

Σε εφαρμογή του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011), και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 59, ορίζεται ότι: «Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας » (Τοπικά Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία).

Στη συνέχεια με το διευκρινιστικό έγγραφο 10201/27.3.2012 του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) καθορίσθηκε η διαδικασία που αφορά «την θεώρηση» σύμφωνα με το οποίο η θεώρηση αφορά στη γνωστοποίηση εκπόνησης-κατάρτισης ΣΑΥ - ΦΑΥ και όχι στην έγκριση του περιεχομένου του ούτε απαιτείται η τήρηση αντιγράφων ΣΑΥ, ΦΑΥ και άδειας δόμησης στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

2.4. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το π.δ. 305/1996, άρθρο 3, παράγραφος 12 ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση όπως αυτή ορίζεται από το ίδιο π.δ.

2.5. Βεβαίωση ικριωμάτων

Στο άρθρο 3 του π.δ. 778/1980 «Χρησιμοποίησις ικριωμάτων» και ειδικότερα στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι «πριν την έναρξη και εκτέλεση εργασίας επί σταθερών ικριωμάτων δέον να εκδίδεται βεβαίωσις εις διπλούν, του υπευθύνου μηχανικού του επιβλέποντος το υπό εκτέλεσιν έργον και του κατασκευαστού του έργου ότι πληρούνται οι σχετικές διατάξεις, υποβαλλομένη προς το οικείον Τμήμα ή Γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας, ή, όπου δεν υπάρχουν τοιαύτα, προς τας αρμοδίας αστυνομικάς αρχάς. Η μία των άνω βεβαιώσεων, δεόντως θεωρημένη, τηρείται εις τον τόπον εργασίας».

2.6. Έλεγχος του νομότυπου ανάθεσης

Με το ν. 1568/1985, άρθρο 4 ορίσθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση πριν από την επιλογή του τεχνικού ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας, να γνωστοποιεί στην τοπική επιθεώρηση εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και κοινοποιεί αντίγραφο της σύμβασης πρόσληψης.

Στη συνέχεια στο Άρθρο 4 του π.δ. 17/1996 και ειδικότερα στην παράγραφο 9 περιελήφθη η διάταξη ότι η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας ελέγχει το νομότυπο των αναθέσεων (ν. 3850/2010, άρθρο 9 παράγραφο 8) χωρίς όμως να προσδιορισθεί ότι ο έλεγχος αυτός γίνεται υποχρεωτικά στην έδρα της επιθεώρησης εργασίας. Επίσης με το π.δ. 159/99 ορίσθηκε ότι στην περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων σε άτομο εντός της επιχείρησης η γνωστοποίηση συνοδεύεται από δήλωση αποδοχής. Τα ανωτέρω έχουν περιληφθεί στο ν. 3850/2010, άρθρο 9 παράγραφος 6.

3. Στοιχεία που έχουν προκύψει μετά την έκδοση της απόφασης 130646/1984 μέχρι σήμερα.

• Από σχετική έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διαπιστώθηκε ο μικρός βαθμός εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας στα τεχνικά έργα ιδίως στις περιπτώσεις των μικρότερων έργων.

• Η δυνατότητα υποβολής στοιχείων με ηλεκτρονική διαδικασία χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας.

• Η δυνατότητα μέσω της καθιέρωσης εναλλακτικών διαδικασιών ή επιλογών της εξασφάλισης «της μοναδικότητας» ύπαρξης του ΗΜΑ και του βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας-ιατρού εργασίας χωρίς να είναι απαραίτητη η θεώρηση αυτή από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Έτσι δεν εξασθενεί η περίπτωση χρήσης του βιβλίου ως ισχυρού ή και μοναδικού αποδεικτικού στοιχείου (π.χ. σε περιπτώσεις δικαστικών διενέξεων).

• Η εν γένει κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων στο πλαίσιο αντιλήψεων μιας σύγχρονης κοινωνίας (αρκεί η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων).

• Σε αρκετές περιπτώσεις αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) ο ίδιος ο εργοδότης εφόσον βέβαια πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Ως γνωστόν στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται θεώρηση του βιβλίου γραπτών υποδείξεων ούτε υπάρχει και λόγος τήρησης ενός συγκεκριμένου βιβλίου κατά την έννοια του ν. 3850/2010.

• Η ψήφιση διάταξης για την οποία υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής χωρίς παράλληλα να προκύπτει κάποια προστιθέμενη αξία, προκαλεί ασάφειες και προβλήματα. Η διάταξη δεν έχει λόγω διατήρησης και πρέπει σύμφωνα και με τις θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης να αντικαθίσταται ή να καταργείται.

4. Έκδοση νέας απόφασης

Άρθρο 1
Τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Το ΗΜΑ τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Για το ΗΜΑ δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία.
Ο επιβλέπων μηχανικός ο οποίος είναι ο κυρίως ενδιαφερόμενος για την τήρηση του ΗΜΑ πρέπει να μεριμνά για τον ενδεδειγμένο τρόπο συμπλήρωσής του, ώστε να διασφαλίζεται το έργο του. Έτσι μπορεί ως πρώτη αναγραφή στο ΗΜΑ να αναφέρεται η ημερομηνία ή και η ώρα έναρξης των εργασιών που ως επιβλέπων μηχανικός έχει αναλάβει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις με «παράλληλη επίθεση της σφραγίδας του». Επιπρόσθετα μπορεί να «σημαίνει» τις σελίδες του ΗΜΑ ώστε να εξασφαλίζεται η μοναδικότητά του. Αν ο ίδιος το κρίνει απαραίτητο έχει τη δυνατότητα «λήψης αντιγράφων» των υποδείξεων που αναγράφει. Ενδείκνυται να επιζητά την υπογραφή εκ μέρους των παραγόντων του έργου προς τους οποίους απευθύνονται οι σχετικές αναγραφές-διαπιστώσεις-υποδείξεις του. Στην περίπτωση που οι υποδείξεις του αγνοούνται και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος, προκύπτει έμμεση υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.ΕΠ.Ε. και αστυνομική αρχή). Για τα έργα που συνεχίζονται και έχει θεωρηθεί ΗΜΑ αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 2
Τήρηση βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας και σύμπτυξη) του βιβλίου και του ΗΜΑ
1. Το βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας τηρείται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνεται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Για το βιβλίο αυτό δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία.
2. Η διαδικασία και ο τρόπος τήρησης βιβλίου γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την φύση και την έκταση του έργου, τον αριθμό των εργοταξίων που υπάρχουν, την μεταξύ τους απόσταση, κ.λπ. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο σκοπός για τον οποίο έχει καθιερωθεί το βιβλίο αυτό εκπληρούται εις το ακέραιο. Ειδικότερα οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν άμεσα γνώση των υποδείξεων και να προβαίνουν στην λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Όσον αφορά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου ενημερώνεται η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Η ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας γίνεται με την εκ των προτέρων γνωστοποίηση ή στις περιπτώσεις που η εκ των προτέρων γνωστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική κατά τον έλεγχο στο εργοτάξιο.
3. Στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια όταν παρευρίσκονται περισσότεροι του ενός εργολάβοι (εργοδότες) και ο κάθε εργοδότης παρέχει στους εργαζόμενους του υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης τεχνικού ασφάλειας ή ιατρού εργασίας, τηρούνται χωριστά από έκαστο εργοδότη βιβλία υποδείξεων όπως από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται. Εφόσον ο αριθμός των εργολάβων που ταυτόχρονα απασχολούνται δεν είναι μεγάλος και το μέγεθος και η έκταση του έργου το επιτρέπουν, μπορεί να τηρείται ένα μοναδικό βιβλίο γραπτών υποδείξεων στο χώρο του έργου. Στις λοιπές περιπτώσεις εφόσον για το σύνολο του εργοταξίου έχει ορισθεί ένας τεχνικός ασφάλειας τηρείται ένα και μοναδικό βιβλίο υποδείξεων.
4. Το βιβλίο τηρείται σε έντυπη ή «ηλεκτρονική μορφή» με ευθύνη των εργολάβων και του εργολάβου ολόκληρου του έργου ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει εργολάβος ολοκλήρου του έργου με ευθύνη και του κυρίου του έργου.
5. Δεν απαιτείται θεώρηση του βιβλίου από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και μπορεί το συγκεκριμένο βιβλίο υποδείξεων να προσαρτάται στο ΗΜΑ ή και να ενοποιούνται τα δύο βιβλία αρκεί να υπάρχει σαφήνεια ως προς τις καταχωρούμενες εγγραφές-υποδείξεις, την ιδιότητα του προσώπου που προβαίνει στη σχετική υπόδειξη κ.λπ. Ειδικότερα για το βιβλίο υποδείξεων η πρώτη αναγραφή που γίνεται από τον τεχνικό ασφάλειας ή/και τον ιατρό εργασίας αφορούν την από αυτούς ανάληψη υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης αναγράφοντας και την σχετική ημερομηνία ή/και ώρα θέτοντας την σχετική σφραγίδα τους. Για τα εργοτάξια που κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης βρίσκονται σε εξέλιξη διατηρούνται τα προϋπάρχοντα βιβλία.
6. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας δικαιούνται να λαμβάνουν «αντίγραφο» των σελίδων του βιβλίου υποδείξεων.
7. Οι σχετικές λεπτομέρειες για τις τηρούμενες διαδικασίες κ.λπ. συμπεριλαμβάνονται στην εκ των προτέρων γνωστοποίηση.
Εν γένει στα μικρά έργα, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλων έργων, έκαστος εργοδότης (εργολάβος) τηρεί ξεχωριστό βιβλίο υποδείξεων ΤΑ-ΙΕ. Συνήθως ο εργοδότης δεν θεωρεί ξεχωριστό βιβλίο για τις εργασίες στο εργοτάξιο και το καθιερωμένο θεωρημένο βιβλίο ευρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης (και όχι στο εργοτάξιο) χωρίς να υπάρχει έτσι η μέσω του βιβλίου άμεση διαπίστωση από τους αρμόδιους επιθεωρητές των υποδείξεων ΤΑ + ΙΕ. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις δίδεται η δυνατότητα διαφόρων επιλογών ανάλογα με τα «χαρακτηριστικά» του έργου. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση ενός έργου όπου ο αριθμός εργολάβων που ταυτόχρονα συνυπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου είναι μικρός (ενδεικτικά έως 5) εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη εκ των προτέρων των εμπλεκομένων στο έργο μπορεί να τηρείται ένα βιβλίο υποδείξεων ΤΑ + ΙΕ, να ορίζεται ένας ΤΑ κοινής αποδοχής, να ταυτίζεται το πρόσωπο του ΤΑ και του συντονιστή κατά την εκτέλεση του έργου κλπ. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές συναποφασίζονται από τους παράγοντες του έργου ή μπορεί και να προκαθορίζονται πριν την έναρξη από τον γενικό εργολάβο και αν δεν υπάρχει γεν. εργολάβος από τον κύριο του έργου. Παράλληλα προσδιορίζεται ότι όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τις τηρούμενες διαδικασίες κλπ. συμπεριλαμβάνονται συμπληρωματικά στα οριζόμενα για την εκ των προτέρων γνωστοποίηση (Παράρτημα ΙΙΙ, του π.δ. 305/1996). Ευνόητο είναι ότι εάν από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας διαπιστωθούν σχετικές δυσλειτουργίες ζητείται η καθιέρωση εναλλακτικών διαδικασιών.
Όσον αφορά την διασφάλιση του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας για την διαπίστωση της αναγραφής των υποδείξεών τους στο βιβλίο, ισχύουν αντίστοιχα τα προαναφερθέντα για τον επιβλέποντα μηχανικό στην περίπτωση του ΗΜΑ.

Άρθρο 3
Τήρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ)
Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στους χώρους εργασίας, συμπληρώνονται όπως προβλέπεται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία.
Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. διενεργείται στους χώρους εργασίας.

Άρθρο 4
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση
Η προβλεπόμενη στο π.δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (212 Α'), άρθρο 3, παράγραφος 12 «διαβίβαση» της εκ των προτέρων γνωστοποίησης στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή email. Αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας είναι εκείνες της τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης τα στοιχεία των οποίων εμφαίνονται, κάθε φορά στην ιστοθέση www.ypakp.gr στην διαδρομή Υπουργείο/Ειδική Γραμματεία Σ.ΕΠ.Ε./Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Σ.ΕΠ.Ε./Πίνακας, διευθύνσεων, τηλεφώνων και e-mails/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕ.Π.Ε.Κ.
Η διαβίβαση της εκ των προτέρων γνωστοποίησης συμπληρωμένης όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης θα γίνεται με ηλεκτρονικό και μόνο τρόπο. Πρακτικά η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με την αποστολή «σκαναρισμένου» εντύπου που κατά περίπτωση συμπεριλαμβάνει στοιχεία και σφραγίδα αρμοδίων προσώπων.

Άρθρο 5
Βεβαίωση ικριωμάτων
Η βεβαίωση του υπεύθυνου μηχανικού για εργασίες επί σταθερών ικριωμάτων τηρείται στον τόπον εργασίας και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων της επιθεώρησης εργασίας εφόσον ζητηθεί κατά την διάρκεια των πραγματοποιούμενων ελέγχων.
Η συγκεκριμένη απαίτηση που υπήρχε, τουλάχιστον όσον αφορά την υποβολή της μιας βεβαίωσης στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, ελάχιστα εφαρμοζόταν και δεδομένου ότι η τυχόν υποβολή της στην επιθεώρηση εργασίας δεν έχει καμία χρησιμότητα, καταργείται. Η βεβαίωση πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας και να τίθεται στην διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων.

Άρθρο 6
Ελεγχος νομότυπου αναθέσεων
Ειδικότερα για τα τεχνικά έργα ο έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων, καθώς και της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής και του νομότυπου των συμβάσεων διενεργείται κατά περίπτωση κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια κατά την γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Εν γένει στα μικρά έργα, έκαστος εργοδότης (εργολάβος) ορίζει τεχνικό ασφάλειας. Συνήθως δεν είναι «τεχνικός ασφάλειας για το έργο» αλλά ο ίδιος τεχνικός ασφάλειας που έχει αναγγείλει για τους εργαζόμενους στην επιχείρησή του μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τις περιπτώσεις που ορίζεται τεχνικός ασφάλειας για το έργο και ενδεχόμενα δεν αναγγέλλεται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ, εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διάταξη. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι υπάρχει η δυνατότητα διαφόρων επιλογών όσον αφορά τον ορισμό ΤΑ ανάλογα με τα «χαρακτηριστικά» του έργου όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 2, η συγκεκριμένη διάταξη παρέχει σχετική ευελιξία χωρίς να μειώνεται ο βαθμός προστασίας των εργαζομένων. Παράλληλα όπως προαναφέρθηκε όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τις τηρούμενες διαδικασίες κ.λπ. συμπεριλαμβάνονται στην εκ των προτέρων γνωστοποίηση.

Άρθρο 8 (το σωστό είναι 7)
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15 Μαΐου 2014).

5. Επιβολή κυρώσεων

Υπενθυμίζεται ότι για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στις κατά περίπτωση επιμέρους διατάξεις εφαρμόζεται και η υ.α. με αριθμ. 2063/Δ1 632/3.2.2011 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)»
(266 Β').
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ