2015-12-09 19:21:20
Συμβολαιογράφοι. ΜΥΦ.
1. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (παράγραφος 3.3), με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο καταχώρησης στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, που υποβάλλονται από 1.1.2014 και εξής, με βάση τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β'), οι συμβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους, υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/15.11.2007, δηλαδή στις καταστάσεις πελατών, οι συμβολαιογράφοι και στις καταστάσεις προμηθευτών, οι υπόχρεοι πελάτες τους καταχωρούν ως έσοδο και δαπάνη, αντιστοίχως, το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ., το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα, αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα), που εισπράττουν, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.), για τα οποία εκδίδουν είτε τιμολόγια είτε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (παροχής υπηρεσιών) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα δεν αναγράφονται στα συμβόλαια που συντάσσουν, ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. αποτελούν και έξοδα για τους συμβολαιογράφους.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων και από 1.1.2014, θα πρέπει να γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014. (Έγγραφο Δ12A 1066053 ΕΞ 28.4.2014 προς το Συμβ/φικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου).

3. Ενόψει των προαναφερομένων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων που υποβάλλουν οι συμβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους, και που αφορούν το έτος 2014, οι καταχωρήσεις των εσόδων μπορεί να γίνονται είτε με αναφορά στο «ακαθάριστο έσοδο», συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.), όπως αυτό λαμβάνεται υπόψη, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος για τη φορολογία εισοδήματος, είτε μόνο στο «καθαρό ποσό», που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ., όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/15.11.2007.

Τέλος, όσον αφορά τους λήπτες - υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών πελάτες των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις προμηθευτών για το έτος 2014, καταχωρείται ως δαπάνη, το ποσό με βάση το οποίο διενέργησαν τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία.

typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ