2016-02-18 15:04:17
Πρατήριο Υγρών και Αέριων Καυσίμων. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.
Αριθμ. οικ. 4905/463/22.1.2016
(ΦΕΚ Β' 338/17-2-2016)

Άρθρο 1

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, κειμένου είτε εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως, ή κώμης, ή εγκεκριμένου οικισμού, αντί της προβλεπόμενης στη παρ. 1ιδ του άρθρου 17 του υπ' αριθμ. 1224/1981 Προεδρικού Διατάγματος (Α' 303), και του υπ' αριθμ. 465/1970 (Α' 150) Βασιλικού Διατάγματος, όπως ισχύουν, έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), ή έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), απαιτείται πλέον Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του κατά νόμο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε., στην οποία βεβαιώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του υπό ίδρυση πρατηρίου, η με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), ή έγκρισης απότμησης-υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια.

Άρθρο 2

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων κειμένου εντός σχεδίου πόλεως, ή κώμης, ή εγκεκριμένου οικισμού, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, υποβάλλεται στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον της Βεβαίωσης της αρμόδιας (κατά περίπτωση), για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας ότι, η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό (ή τις οδούς) εκτελέσθηκε καλώς, όπως αυτή αναφέρεται στη παρ. 1γ του άρθρου 18 του υπ' αρ. 1224/1981 Π.δ., όπως ισχύει και αντίστοιχη έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, που εκδίδεται από την ίδια Υπηρεσία, η οποία την συνοδεύει.

Άρθρο 3

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων κειμένου εκτός σχεδίου πόλεως, ή κώμης, ή εγκεκριμένου οικισμού, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, υποβάλλεται στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον της Βεβαίωσης της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού έμπροσθεν του πρατηρίου Υπηρεσίας ότι, η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε καλώς, όπως αυτή αναφέρεται στη παρ. 1γ του άρθρου 18 του υπ' αρ. 465/1970 Β.δ. και αντίστοιχη έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, που εκδίδεται από την ίδια Υπηρεσία, η οποία τη συνοδεύει.

Άρθρο 4

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού (υγρών καυσίμων και υγραερίου) πρατηρίου, παραμένουν σε ισχύ τα δικαιολογητικά του άρθρου 25 του Π.Δ. 595/1984, όπως ισχύει. Ένα εξ' αυτών είναι, είτε η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), είτε η έγκριση απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια). Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί αντί αυτών, Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του κατά νόμο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε., στην οποία βεβαιώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του υπό ίδρυση πρατηρίου, η με αριθμό πρωτοκόλλου αίτηση για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), ή έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια).

Άρθρο 5

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού (υγρών καυσίμων και υγραερίου) πρατηρίου, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, υποβάλλεται στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αντί της προβλεπόμενης στο άρθρο 26 παρ. 1γ του υπ' αρ. 595/1984 Π.δ., όπως ισχύει, έγγραφης συναίνεσης της αρμόδιας (κατά περίπτωση) Υπηρεσίας για την οδό (ή τις οδούς) έμπροσθεν του πρατηρίου, για την χορήγηση της ζητούμενης άδειας λειτουργίας του, Βεβαίωση από την ανωτέρω Υπηρεσία ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό (ή τις οδούς) εκτελέστηκε καλώς, συνοδευόμενη και από την αντίστοιχη έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), ή έγκριση απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόμενα πρατήρια), που εκδίδεται από την ίδια Υπηρεσία.
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ