2016-02-29 00:05:01
ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Φωτογραφία άρθρου
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Παραρτήματα (link)

Σύνοψη Προγράμματος

Προσοχή!!!! Αφορά μόνο ατομικές επιχειρήσεις

Μπορούν να συμμετέχουν
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιδοτούνται για
Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Επιδοτούνται με
έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Ι. Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι <=20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι <=35.000 ευρώ.

ΙΙ. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρημαδοτούμενα προγράμματα από 1.1.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr .
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαολογητικά.

ΙΙ. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 8/3/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/4/2016.

ΙΙΙ. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 8/3/2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επικοινωνία - Πληροφορίες - Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 08:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).
Συνοπτική παρουσίαση των τετραψήφιων ΚΑΔ αλλά για 100% αποτελέσματα θα πρέπει να ερευνώνται και τα οχτώ ψηφία του.

Μεταποίηση16.21 * 16.22 * 16.23 * 16.24 * 16.29 * 18.11 * 18.12 * 18.13 * 18.14 * 18.20 * 23.11 * 23.12 * 23.13 * 23.14 * 23.19 * 23.20 * 23.31 * 23.32 * 23.41 * 23.42 * 23.43 * 23.44 * 23.49 * 23.51 * 23.52 * 23.61 * 23.62 * 23.63 * 23.64 * 23.65 * 23.69 * 23.70 * 23.91 * 23.99 * 25.11 * 25.12 * 25.21 * 25.29 * 25.30 * 25.40 * 25.50 * 25.61 * 25.62 * 25.71 * 25.72 * 25.73 * 25.91 * 25.92 * 25.93 * 25.94 * 25.99 * 26.11 * 26.12 * 26.20 * 29.10 * 29.20 * 29.31 * 29.32 * 31.01 * 31.02 * 31.03 * 31.09 * 33.14 * 33.15 * 33.16 * 33.17 * 33.19 * 33.20 *

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείρηση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης.
38.11 * 38.12 * 38.21 * 38.22 * 39.00

Κατασκευές
41.10 * 41.20 * 42.11 * 42.12 * 42.13 * 42.21 * 42.22 * 42.91 * 42.99 * 43.11 * 43.12 * 43.13 * 43.21 * 43.22 * 43.29

Χονδρικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών
45.20

Μεταφορά και Αποθήκευση
52.24 * 52.29

Ενημέρωση και Επικοινωνία
58.21 * 58.29 * 59.11 * 59.12 * 59.13 * 59.14 * 59.20 * 62.01 * 62.02 * 62.03 * 62.09 * 63.11 * 63.12 * 63.91 * 63.99

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες
68.31

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
69.10 * 69.20 * 70.21 * 70.22 * 71.11 * 71.12 * 71.20 * 72.11 * 72.19 * 72.20 * 73.11 * 73.20 * 74.10 * 74.20 * 74.30 * 74.90 * 75.00

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
78.20 * 78.30 * 79.11 * 79.12 * 79.90 * 81.22 * 81.29 * 82.30

Εκπαίδευση
85.10 * 85.20 * 85.31 * 85.32 * 85.41 * 85.51 * 85.52 * 85.59

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα
86.21 * 86.22 * 86.23 * 86.90 * 88.10 * 88.91 * 88.99

Τέχνες Διασκέδαση Ψυχαγωγία
90.01 * 90.02 * 90.03 * 91.03 * 91.04 * 93.11 * 93.13 * 95.11 * 95.12 * 95.21 * 95.25 * 96.04 * 96.09

Συμπληρωματικές Δευτερεύουσες Δραστηριότητες
45.11 * 45.19 * 45.20 * 45.31 * 45.32 * 45.40 * 46.41 * 46.43 * 46.44 * 46.45 * 46.46 * 46.47 * 46.49 * 46.51 * 46.52 * 46.61 * 46.62 * 46.63 * 46.64 * 46.65 * 46.66 * 46.69 * 46.71 * 46.72 * 46.73 * 46.74 * 46.75 * 46.76 * 46.77 * 46.90 * 47.11 * 47.21 * 47.22 * 47.23 * 47.24 * 47.25 * 47.26 * 47.29 * 47.30 * 47.41 * 47.42 * 47.43 * 47.51 * 47.52 * 47.53 * 47.54 * 47.59 * 47.61 * 47.62 * 47.63 * 47.64 * 47.65 * 47.71 * 47.72 * 47.74 * 47.75 * 47.76 * 47.77 * 47.78 * 47.79 * 47.91 * 47.99
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ