2016-02-29 00:06:33
ΕΣΠΑ: Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Φωτογραφία άρθρου Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Παραρτήματα

Σύνοψη Προγράμματος

Μπορούν να συμμετέχουν
Ι. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

II.Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

III. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με
ποσό 15.000€ έως 150.000€

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται για
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός.

Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες

Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
Δαπάνες προβολής – προώθησης

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Ι. Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

II. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

III. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Πότε και που υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr .
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαολογητικά.

ΙΙ. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29/3/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17/5/2016.

ΙΙΙ. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11/2/2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

ΙV. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.5.2016

Επικοινωνία - Πληροφορίες - Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 08:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)
Συνοπτική παρουσίαση των ΚΑΔ.

Μεταφορά και Αποθήκευση
49.39.2 * 49.39.3 * 50.1 * 50.3 * 52.22.11.05 * 55.1 * 55.2 * 55.3

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
77.11 * 77.21 * 77.34 * 77.35 * 77.39.13 * 79 * 79.01 * 79.11 * 79.12 * 79.9 * 79.90 * 82.3 * 82.30 * 82.30.1 * 82.30.11 * 82.30.12 * 85.51.10

Τέχνες Διασκέδαση Ψυχαγωγία
93.11.10 * 93.29.11 * 93.29.19 * 93.29.21 *
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ