2016-02-29 00:07:39
ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Φωτογραφία άρθρου Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Παραρτήματα

Σύνοψη Προγράμματος

Μπορούν να συμμετέχουν
Ι. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

II.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

III. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με
ποσό 15.000€ έως 200.000€

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται για
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός.

Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Πότε και που υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr .
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαολογητικά.

ΙΙ. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 7/4/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20/5/2016.

ΙΙΙ. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11/2/2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

ΙV. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.5.2016

Επικοινωνία - Πληροφορίες - Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 08:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepan@mou.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)
Συνοπτική παρουσίαση των τετραψήφιων ΚΑΔ αλλά για 100% αποτελέσματα θα πρέπει να ερευνώνται και τα οχτώ ψηφία του.

Μεταποίηση.
07.10 * 07.21 * 07.29 * 08.11 * 08.12 * 08.91 * 08.92 * 08.93 * 08.99 * 09.90 * 10.52 * 10.61 * 10.62 * 10.71 * 10.72 * 10.73 * 10.82 * 10.83 * 10.84 * 10.85 * 10.86 * 10.89 * 11.01 * 11.04 * 11.05 * 11.07 * 13.10 * 13.20 * 13.30 * 13.91 * 13.92 * 13.93 * 13.94 * 13.95 * 13.96 * 13.99 * 14.11 * 14.12 * 14.13 * 14.14 * 14.19 * 14.20 * 14.31 * 14.39 * 15.11 * 15.12 * 15.20 * 16.10 * 16.21 * 16.22 * 16.23 * 16.24 * 16.29 * 17.11 * 17.12 * 17.21 * 17.22 * 17.23 * 17.24 * 17.29 * 18.12 * 18.13 * 18.14 * 18.20 * 20.11 * 20.12 * 20.13 * 20.14 * 20.15 * 20.16 * 20.17 * 20.30 * 20.42 * 20.52 * 20.59 * 20.60 * 21.10 * 21.20 * 22.11 * 22.19 * 22.21 * 22.22 * 22.23 * 22.29 * 23.11 * 23.12 * 23.13 * 23.14 * 23.19 * 23.20 * 23.31 * 23.32 * 23.41 * 23.42 * 23.43 * 23.44 * 23.49 * 23.51 * 23.52 * 23.61 * 23.62 * 23.63 * 23.64 * 23.65 * 23.69 * 23.70 * 23.91 * 23.99 * 24.10 * 24.20 * 24.31 * 24.32 * 24.33 * 24.34 * 24.41 * 24.42 * 24.43 * 24.44 * 24.45 * 24.51 * 24.52 * 24.53 * 24.54 * 25.11 * 25.12 * 25.21 * 25.29 * 25.30 * 25.40 * 25.50 * 25.61 * 25.62 * 25.71 * 25.72 * 25.73 * 25.91 * 25.92 * 25.93 * 25.94 * 25.99 * 26.11 * 26.12 * 26.20 * 26.30 * 26.40 * 26.51 * 26.52 * 26.60 * 26.70* 26.80 * 27.11 * 27.12 * 27.20 * 27.31 * 27.32 * 27.33 * 27.40 * 27.51 * 27.52 * 27.90 * 28.11 * 28.12 * 28.13 * 28.14 * 28.15 * 28.21 * 28.22 * 28.23 * 28.24 * 28.25 * 28.29 * 28.30 * 28.41 * 28.49 * 28.91 * 28.92 * 28.93 * 28.94 * 28.95 * 28.96 * 28.99 * 29.10 * 29.20 * 29.31 * 29.32 * 30.20 * 30.30 * 30.91 * 30.92 * 30.99 * 31.01 * 31.02 * 31.03 * 31.09 * 32.12 * 32.13 * 32.20 * 32.40 * 32.50 * 32.99

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού.
35.11 * 35.12 *35.13 * 35.14 * 35.21 * 35.22 * 35.23 * 35.30

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείρηση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης.
36.00 * 37.00 * 38.11 * 38.12 * 38.21 * 38.22 * 38.31 * 38.32 * 39.00

Κατασκευές
41.10 * 41.20 * 42.11 * 42.12 * 42.13 * 42.21 * 42.22 * 42.91 * 42.99

Χονδρικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών
45.11 * 45.19 * 45.31 * 45.40 * 46.24 * 46.36 * 46.37 * 46.38 * 46.41 * 46.42 * 46.43 * 46.44 * 46.45 * 46.46 * 46.47 * 46.48 * 46.49 *46.51 * 46.52 * 46.61 * 46.62 * 46.63 * 46.64 * 46.65 * 46.66 * 46.69 * 46.72 * 46.73 * 46.74 * 46.75 * 46.76 * 46.77 * 46.90

Μεταφορά και Αποθήκευση
49.20 * 49.41 * 49.42 * 49.50 * 50.20 * 50.40 * 51.21 * 52.10 * 52.21 * 52.24 * 52.29 * 53.10 * 53.20

Ενημέρωση και Επικοινωνία
58.11 * 58.13 * 58.14 * 58.21 * 58.29 * 59.11 * 59.12 * 59.13 * 59.14 * 59.20 * 60.10 * 60.20 * 61.10 * 61.20 * 61.30 * 61.90 * 62.01 * 62.02 * 62.03 * 62.09 * 63.11 * 63.12

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
71.11 * 71.12 * 71.20 * 72.11 * 72.19 * 73.11 * 74.10 * 74.20

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
77.12 * 77.34 * 77.35 * 77.39 * 82.92 * 84.12 * 85.52

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα
86.10 * 86.21 * 86.22 * 86.23 * 86.90 * 87.10 * 87.20 * 87.30 * 87.90 * 88.10

Τέχνες Διασκέδαση Ψυχαγωγία
90.01 * 90.02 * 90.03 * 90.04 * 91.01 * 91.02 * 91.03
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ