2016-02-29 00:08:53
ΕΣΠΑ: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Φωτογραφία άρθρου Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Παραρτήματα

Σύνοψη Προγράμματος

Μπορούν να συμμετέχουν
Α. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Μορφές:
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Β. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Μορφές:
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιδοτούνται με
ποσό 15.000€ έως 60.000€
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιδοτούνται για
Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Υλικά / Κατασκευές  Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Ενέργεια
 Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία‐Φάρμακα.


Επιλέξιμες δαπάνες:
 Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 Αποσβέσεις παγίων
 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 Προμήθεια αναλωσίμων
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν:
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

Πότε και που υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης
Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr .
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαολογητικά.

ΙΙ. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17/3/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27/4/2016.

ΙΙΙ. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17/3/2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΙV. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 27.4.2016

Επικοινωνία - Πληροφορίες - Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 08:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr www.espa.gr email: infoepa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)
Συνοπτική παρουσίαση των τετραψήφιων ΚΑΔ αλλά για 100% αποτελέσματα θα πρέπει να ερευνώνται και τα οχτώ ψηφία του.

Μεταποίηση.
07.10 * 07.21 * 07.29 * 08.11 * 08.12 * 08.91 * 08.92 * 08.93 * 08.99 * 09.90 * 10.52 * 10.61 * 10.62 * 10.71 * 10.72 * 10.73 * 10.82 * 10.83 * 10.84 * 10.85 * 10.86 * 10.89 * 11.01 * 11.04 * 11.05 * 11.07 * 13.10 * 13.20 * 13.30 * 13.91 * 13.92 * 13.93 * 13.94 * 13.95 * 13.96 * 13.99 * 14.11 * 14.12 * 14.13 * 14.14 * 14.19 * 14.20 * 14.31 * 14.39 * 15.11 * 15.12 * 15.20 * 16.10 * 16.21 * 16.22 * 16.23 * 16.24 * 16.29 * 17.11 * 17.12 * 17.21 * 17.22 * 17.23 * 17.24 * 17.29 * 18.12 * 18.13 * 18.14 * 18.20 * 20.11 * 20.12 * 20.13 * 20.14 * 20.15 * 20.16 * 20.17 * 20.30 * 20.42 * 20.52 * 20.59 * 20.60 * 21.10 * 21.20 * 22.11 * 22.19 * 22.21 * 22.22 * 22.23 * 22.29 * 23.11 * 23.12 * 23.13 * 23.14 * 23.19 * 23.20 * 23.31 * 23.32 * 23.41 * 23.42 * 23.43 * 23.44 * 23.49 * 23.51 * 23.52 * 23.61 * 23.62 * 23.63 * 23.64 * 23.65 * 23.69 * 23.70 * 23.91 * 23.99 * 24.10 * 24.20 * 24.31 * 24.32 * 24.33 * 24.34 * 24.41 * 24.42 * 24.43 * 24.44 * 24.45 * 24.51 * 24.52 * 24.53 * 24.54 * 25.11 * 25.12 * 25.21 * 25.29 * 25.30 * 25.40 * 25.50 * 25.61 * 25.62 * 25.71 * 25.72 * 25.73 * 25.91 * 25.92 * 25.93 * 25.94 * 25.99 * 26.11 * 26.12 * 26.20 * 26.30 * 26.40 * 26.51 * 26.52 * 26.60 * 26.70* 26.80 * 27.11 * 27.12 * 27.20 * 27.31 * 27.32 * 27.33 * 27.40 * 27.51 * 27.52 * 27.90 * 28.11 * 28.12 * 28.13 * 28.14 * 28.15 * 28.21 * 28.22 * 28.23 * 28.24 * 28.25 * 28.29 * 28.30 * 28.41 * 28.49 * 28.91 * 28.92 * 28.93 * 28.94 * 28.95 * 28.96 * 28.99 * 29.10 * 29.20 * 29.31 * 29.32 * 30.20 * 30.30 * 30.91 * 30.92 * 30.99 * 31.01 * 31.02 * 31.03 * 31.09 * 32.12 * 32.13 * 32.20 * 32.40 * 32.50 * 32.99

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού.
35.11 * 35.12 *35.13 * 35.14 * 35.21 * 35.22 * 35.23 * 35.30

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείρηση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης.
36.00 * 37.00 * 38.11 * 38.12 * 38.21 * 38.22 * 38.31 * 38.32 * 39.00

Κατασκευές
41.10 * 41.20 * 42.11 * 42.12 * 42.13 * 42.21 * 42.22 * 42.91 * 42.99

Μεταφορά και Αποθήκευση
49.20 * 49.41 * 49.42 * 49.50 * 50.20 * 50.40 * 51.21 * 52.10 * 52.21 * 52.24 * 52.29 * 53.10 * 53.20

Ενημέρωση και Επικοινωνία
58.11 * 58.13 * 58.14 * 58.21 * 58.29 * 59.11 * 59.12 * 59.13 * 59.14 * 59.20 * 60.10 * 60.20 * 61.10 * 61.20 * 61.30 * 61.90 * 62.01 * 62.02 * 62.03 * 62.09 * 63.11 * 63.12

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες
71.11 * 71.12 * 71.20 * 72.11 * 72.19 * 73.11 * 74.10 * 74.20

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
77.12 * 77.34 * 77.35 * 77.39 * 82.92 * 84.12 * 85.52

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα
86.10 * 86.21 * 86.22 * 86.23 * 86.90 * 87.10 * 87.20 * 87.30 * 87.90 * 88.10

Τέχνες Διασκέδαση Ψυχαγωγία
90.01 * 90.02 * 90.03 * 90.04 * 91.01 * 91.02 * 91.03
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ