2015-10-22 07:10:23
Ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α., εφεξής υπόχρεος καταβολής είναι ο εργολήπτης (ανάδοχος του έργου)
Φωτογραφία άρθρου Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Η έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 8-8-2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 10 του N.4281/2014.
Οι υποκείμενοι που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις του Ν.4281/2014, εκδίδουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, αυτές για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ τόσο από τους εκδότες όσο και από τους λήπτες των συμπληρωματικών τιμολογίων δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013
typing dots
είσαστε σίγουροι;

ΟΧΙ

ΝΑΙ